bg
Bitcoin
купи---
продай---
Bitcoin Cash
купи---
продай---
Ethereum
купи---
продай---
Ethereum Classic
купи---
продай---
Dash
купи---
продай---
Monero
купи---
продай---

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на платформата www.CoinFixer.com

Общи положения

Чл. 1. С отварянето или с използването на каквато и да било част от платформата www.CoinFixer.com вие декларирате, че познавате и разбирате настоящите Общи условия, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 2. Платформата за обмен на стойности www.CoinFixer.com е собственост на Фондация в обществена полза „Битхоуп“ с ЕИК-176798783 и адрес на управление в гр. София 1404, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора №26, ет. 3, ап. 4, представлявана от директора и учредител Владислав Драмалиев. Официални съобщения се приемат и на електронен адрес [email protected]

Чл. 3. (1) Фондация „Битхоуп“ си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, за което ще бъдете уведомени с публикация на началната страница на www.CoinFixer.com.

(2) Евентуална промяна на Общите условия не може да води до по-неблагоприятни условия за вече заявени и все още неприключили обменни операции.

(3) Последна редакция на Общите условия е публикувана на 08.07.2015 г.

Обмен на стойности

Чл. 4. (1) Платформата www.CoinFixer.com служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни единици.

(2) „Криптовалута“ по смисъла на ал. 1 е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойност, която не е зависима от централна банка и правителствена власт, и се котира на база вложеното в нея доверие на потребителите.

(3) Платформата www.CoinFixer.com работи с български левове и криптовалутите bitcoin, ether и dash, като си запазва правото да включва и други утвърдени криптовалутни единици или да ги изключва, когато прецени, че тяхната надеждност се е понижила.

Чл. 5. Всеки потребител може да обменя стойност в платформата www.CoinFixer.com, като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове – по стойности, изчислявани в реално време към момента на обменните операции.

Чл. 6. При купуване на криптовалутни единици потребителят следва да посочи свой валиден криптоадрес, на който желае да се преведе заявеният брой криптовалутни единици и да предприеме следните действия в зависимост от предпочитания начин на плащане:

1. при банков превод – да направи превод с посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
2. при превод чрез ePay.bg – след насочване към системата на еРау, да извърши плащане от своя акаунт;
3. при превод чрез EasyPay – да направи плащане на каса с предоставения му уникален код.

Чл. 7. При продажба на криптовалутни единици потребителят следва да извърши заявената транзакция от своя криптовалутен адрес и да предприеме необходимите действия в зависимост от предпочитания начин на плащане.

Чл. 8. (1) Извършените криптовалутни преводи са технически необратими и не могат да се сторнират. Фондация „Битхоуп“ не носи отговорност за погрешно извършени криптовалутни преводи.

(2) В случай на неоторизиран криптовалутен превод към Фондация „Битхоуп“, неоторизирано преведената криптовалутна стойност може да се възстанови по номинал – ако не е последвало съществено изменение на стойностите и ако се докаже по несъмнен начин действителната собственост на изходящия криптовалутен адрес и неоторизираното извършване на превода.

(3) В случай на неоторизирани действия, довели до криптовалутен превод от Фондация „Битхоуп“, неоторизирано преведената конвенционална валутна стойност може да се възстанови по номинал – ако не е последвало съществено изменение на стойностите и ако извършеният от Фондация „Битхоуп“ криптовалутен превод бъде възстановен изцяло по номинал.

Принос в благотворителността

Чл. 9. (1) Към всяка операция по обмен на стойности на платформата www.CoinFixer.com се начислява такса зависеща от търсенето и предлагането на съответната криптовалута в глобален мащаб, варираща в тесни граници в зависимост от състоянието на локалния пазар и от наличностите, с които разполага Фондацията. Фондация „Битхоуп“ разходва набраните средства за поддръжка на своите системи и за подкрепяне на общественополезни каузи.

(2) При осъществяването на обменна операция потребителят може да насочи определена от него допълнителна стойност в полза на Фондацията.

Информационно осигуряване

Чл. 10. (1) За обмен на криптовалутни единици, чиято единична стойност надхвърля 0.5 /нула цяло и пет/ bitcoin, 10 /десет/ dash или 5 /пет/ ether, Фондация „Битхоуп“ изисква верификация чрез SMS-известяване.

(2) Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено чрез платформата www.CoinFixer.com e 0.1 /нула цяло и един/ bitcoin, 1 /един/ dash или 0.5 /нула цяло и пет/ ether.

(3) За обмен на криптовалутни единици, чиято единична стойност надхвърля 30’000 лв. /тридесет хиляди лева/, Фондация „Битхоуп“ изисква верификация чрез снемане на данни за самоличността на заявителя и за естеството на извършваните обменни операции в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(4) Без да се засягат разпоредбите на ал. 3, Фондация „Битхоуп“ обработва лични данни единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона за защита на личните данни.

Чл. 11. (1) При оформяне на заявените обменни операции Фондация „Битхоуп“ използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени и не носи отговорност за заявените обменни операции, ако данните се окажат неточни, неистинни или заблуждаващи.

(2) При наличието на обективни причини за съмнение или по своя преценка Фондация „Битхоуп“ може да изисква допълнителна информация и документи, а при констатирана неточност, неистинност или заблуда, или при неизяснени или недоказани относими факти и обстоятелства – да откаже изпълнението на заявената обменна операция.

Забрани и отговорност

Чл. 12. Платформата www.CoinFixer.com не може да се използва за каквото и да било нарушаване или заобикаляне на относимото финансово и данъчно законодателство, нито за каквито и да било действия, насочени към изпирането на пари или към финансиране на тероризма.

Чл. 13. (1) Потребителите носят пълната отговорност при използване на незаконно съдържание, програмен код и/или оборудване – включително с предназначение или от естеството да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване на платформата www.CoinFixer.com или на други ресурси.

(2) В случай на констатирани деяния по предходната алинея Фондация „Битхоуп“ си запазва правото да предостави цялата налична информация за съответните потребители и за използваното от тях компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност, персонално поведение и всякаква друга налична информация за тях на компетентните органи – с цел тяхното идентифициране и привличане към отговорност.

(3) В случай на съмнение за неразрешена употреба, основателни съмнения за неоторизирано използване на услугите и/или опит за измама, предоставени от www.CoinFixer.com, Фондация „Битхоуп“ си запазва правото да анулира всички идентифицирани като съмнителни заявки на определен потребител или потребители и да сторнира получени или направени плащания, свързани с тях.

Освобождаване от отговорност

Чл. 14. (1) Фондация „Битхоуп“ не отговаря за каквито и да било смущения, технически проблеми или вреди, настъпили заради компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност или неадекватно поведение на потребител или на трети страни, заради техните незаконни действия или заради непредвидими или извънредни обстоятелства.

(2) Фондация „Битхоуп“ не отговаря и за действия, извършени от профила на потребител, който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или не е положил дължимата грижа за обезпечаване надеждността на своето компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, за използването на достатъчно сложни пароли, за тяхното редовно обновяване или за опазването им в тайна.

(3) Фондация „Битхоуп“ не отговаря и за условията на работа, надеждността и действията на третите страни-посредници, чиито услуги заявителите използват при осъществяването на обменни операции по чл. 6 и 7 – за които потребителите следва да се осведомяват от самите трети страни-посредници.

Запазени права

Чл. 15. Фондация „Битхоуп“ си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на платформата www.CoinFixer.com и за начина на неговото търсене, достъпване и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.

Чл. 16. Фондация „Битхоуп“ си запазва правото да качва рекламни материали в платформата www.CoinFixer.com – по начин, по който намери за добре – и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 17. Фондация „Битхоуп“ си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на платформата www.CoinFixer.com, и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалности и услуги – доколкото това не води до неблагоприятни последици за вече стартирали дарителски кампании.

Заключителни разпоредби

Чл. 18. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и повелителни разпоредби на относимото законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси.

Чл. 19. В случай на спор, който не се отнася до защита на потребителски права и който страните не могат да разрешат с разумни преговори помежду си, приемат същият да се отнесе за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТТП) в гр. София – съгласно Устава на Съда.